STATUT

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1

STOWARZYSZENIE „SPICHLERZ” zwane dalej Stowarzyszeniem jest dobrowolnym, samorządnym trwałym zrzeszeniem mającym na celu promocję i rozwój regionu małopolski zachodniej, prowadzenie działań zmierzających do zachowania kulturalnych i historycznych wartości, działalność edukacyjną i sportową oraz działalność na rzecz integracji społecznej mieszkańców.

§ 2

Siedzibą Stowarzyszenia jest Bobrek.

§ 3

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. j. t z 2001 roku nr 79 poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§ 4

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.

§ 5

 1. Stowarzyszenie      swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Dla      właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić      działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 6

Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony.

ROZDZIAŁ II

Cele i środki działania

§ 7

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. Popieranie      inicjatyw społecznych w zakresie gospodarki, sportu, kultury i turystyki.
 2. Działanie      na rzecz osób niepełnosprawnych.
 3. Budowanie      wzajemnych więzi międzyludzkich.
 4. Pomoc      rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz działanie na rzecz      wyrównywania szans tych rodzin i osób.
 5. Działalność      na rzecz integracji mieszkańców regionu małopolski zachodniej.
 6. Pomoc      ofiarom wypadków, katastrof i klęsk żywiołowych.
 7. Popieranie      wszelkich działań mających na celu promowanie regionu małopolski      zachodniej.
 8. Współpraca      z organizacjami i instytucjami działającymi na terenie kraju i zagranicy,      które w swoich programach respektują ogólnoludzkie zasady: Bóg, Honor,      Ojczyzna.
 9. Działalność      edukacyjna, oświatowa i wychowawcza.
 10. Ochrona      zabytków.
 11. Szerzenie      kultury, sztuki, poszanowanie dóbr kultury i tradycji.
 12. Podtrzymywanie      tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości      narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
 13. Działalność      wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
 14. Krajoznawstwo      oraz organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży.
 15. Upowszechnianie      kultury fizycznej i sportu.
 16. Działanie      na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpraca      między społecznościami.
 17. Promocja      i organizacja wolontariatu.
 18. Działalność      charytatywna.
 19. Szerzenie      ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego.
 20. Promocja      zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i      zagrożonych zwolnieniem z pracy.
 21. Propagowanie      porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom      społecznym.
 22. Działalność      na rzecz organizacji pozarządowych oraz wspomaganie ich technicznie,      szkoleniowo i informacyjnie.”

§ 8

Realizacja celów Stowarzyszenia:

 1. Stowarzyszenie      realizuje swoje cele w następujących formach:
  1. Pozyskiwanie       funduszy w kraju i zagranicą,
  2. Działalność       edukacyjną w formie:
   1. organizacji        kursów, szkoleń, wykładów i prelekcji,
   2. prowadzenie        placówek oświatowych,
   3. prowadzenia        działalności wydawniczej, (przygotowanie i wydawanie materiałów        informacyjnych).
  3. Promocję       i pomoc dla sportowców przez:
   1. prowadzenie        klubu sportowego,
   2. lobbing,
  4. Działania       charytatywne i inne, takich jak:
   1. współpraca        z organizacjami społecznymi, instytucjami krajowymi i zagranicznymi,        działającymi na rzecz środowisk lokalnych,
   2. współpraca        z organami władzy samorządowo – rządowej,
   3. współpraca        z organizacjami gospodarczymi.
  5. Opiekę nad obiektami       zabytkowymi.
  6. Inne działania       sprzyjające realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.
 2. Działalność      Stowarzyszenia może być działalnością odpłatą albo nieodpłatną w      rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności      pożytku publicznego i o wolontariacie. W przypadku prowadzenia odpłatnej i      nieodpłatnej działalności pożytku publicznego wymagane jest rachunkowe      wyodrębnienie tych form działalności w stopniu umożliwiającym określenie      przychodów, kosztów i wyników z zastrzeżeniem innych przepisów.
 3. Stowarzyszenie dla      realizacji swych statutowych celów może powołać inne podmioty w granicach      dopuszczonych prawem.

§ 9

 1. Realizując      swoje cele Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy swoich członków.
 2. Do      prowadzenia swoich spraw Stowarzyszenie może zatrudnić pracowników zgodnie      z odrębnymi przepisami.

Rozdział III

Członkowie Stowarzyszenia

§ 10

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej lub cudzoziemiec, także nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który złoży deklarację członkowską oraz zostanie przyjęty przez Zarząd.

§ 11

 1. Decyzję      w sprawie przyjęcia do Stowarzyszenia podejmuje Zarząd, na wniosek      zainteresowanego.
 2. Członkostwo      Stowarzyszenia nabywa się przez przyjęcie kandydatury przez Zarząd zwykłą      większością głosów, w drodze uchwały.
 3. Od      negatywnej decyzji Zarządu służy odwołanie do Walnego Zebrania Członków      złożone w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
 4. Odwołanie      rozpatrywane jest na najbliższym Walnym Zebraniu Członków.  Decyzja Walnego Zebrania Członków jest      ostateczna.”

§ 12

Utrata członkostwa następuje poprzez:

 1. Pisemną      rezygnację złożoną na ręce Zarządu.
 2. Wykluczenie      w formie uchwały podjętej przez Zarząd:
  1. za       działalność sprzeczną ze statutem oraz uchwałami Stowarzyszenia,
  2. zaleganie       z opłatą składki członkowskiej przez co najmniej jeden rok,
  3. na       pisemny umotywowany wniosek co najmniej 10 członków Stowarzyszenia z       przyczyn określonych lit. a i b,
  4. pozbawienie       praw publicznych w wyniku prawomocnego wyroku sądu.
 3. Śmierci      członka.

§ 13

Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia na podstawie § 12 ust 2 Statutu członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków. Odwołanie winno być wniesione co najmniej na 31 dni przed terminem Walnego Zebrania. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

§ 14

 1. Członkowi      zwyczajnemu Stowarzyszenia przysługują następujące prawa:
  1. Przysługuje       mu bierne i czynne prawo wyborcze.
  2. Przysługuje       mu prawo do składania wniosków we wszystkich sprawach dotyczących celów i       funkcjonowania Stowarzyszenia.
  3. Korzystania       z lokali Stowarzyszenia.
  4. Posiadania       legitymacji Stowarzyszenia i noszenia odznaki Stowarzyszenia.
  5. Korzystania       z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia.
  6. Korzystania       nieodpłatnie z urządzeń technicznych, poradnictwa i szkoleń, które       Stowarzyszenia stawia do dyspozycji członków.
  7. Korzystania       z innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie.
 2. Członkowie      Stowarzyszenia zobowiązani są do:
  1. Aktywnego       udziału w pracach Stowarzyszenia.
  2. Przestrzegania       powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień statutu.
  3. Regularnego       opłacania składek.
  4. Przyczyniania       się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia swoją postawą i       działaniami.
  5. Dbania       o dobre imię Stowarzyszenia i nie podejmowania działań, które mogłyby       przynieść szkodę Stowarzyszeniu.

§ 15

 1. Osoby      prawne mogą zostać członkami wspierającymi poprzez złożenie oświadczenia      woli Zarządowi Stowarzyszenia, który podejmuje w tej kwestii stosowną      uchwałę.
 2. Formę i      rodzaj wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalają z      Zarządem Stowarzyszenia.
 3. Członkowie      wspierający korzystają z praw przysługujących członkom zwyczajnym      wymienionych w § 14 ust. 1 pkt. 2 – 7.

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

§ 16

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zgromadzenie      Członków,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.

§ 17

Kadencja wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 4 lata.

§ 18

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy statutowej liczby członków uprawnionych do głosowania, w głosowaniu jawnym, jeżeli postanowienia niniejszego statutu nie stanowią inaczej.

§ 19

 1. Najwyższą      władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków zwane Walnym Zebraniem.
 2. Walne      Zebranie zwołuje Zarząd co najmniej jeden raz na rok nie później niż w      pierwszym kwartale danego roku.
 3. Zarząd      zwołuje Walne Zgromadzenie:
  1. z       własnej inicjatywy,
  2. na       wniosek Komisji Rewizyjnej,
  3. na       pisemny wniosek co najmniej ¼ statutowej liczby członków Stowarzyszenia.
 4. O      terminie, miejscu i propozycji porządku obrad Walnego Zebrania Zarząd      powiadamia wszystkich członków w skuteczny sposób co najmniej 14 dni przed      terminem Walnego Zebrania.
 5. W      Walnym Zebraniu winna uczestniczyć co najmniej połowa członków      uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie,      który może być wyznaczony godzinę później tego samego dnia, może ono      skutecznie obradować bez względu na liczbę członków.
 6. W      Walnym Zebraniu mogą uczestniczyć członkowie zwyczajni Stowarzyszenia oraz      z głosem doradczym, członkowie wspierający i zaproszeni goście.
 7. Do      kompetencji Walnego Zebrania należy:
  1. uchwalanie       programu działania Stowarzyszenia,
  2. rozpatrywanie       i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  3. uchwalanie       regulaminu obrad Walnego Zebrania,
  4. udzielanie       absolutorium Zarządowi,
  5. wybór       i odwołanie Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu i Komisji       Rewizyjnej,
  6. uchwalanie       zmian statutu,
  7. podjęcie       uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,
  8. rozpatrywanie       odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Stowarzyszenia na       działalność Zarządu.
  9. wyrażenie       zgody na zaciągnięcie przez Zarząd zobowiązania finansowego       przekraczającego jednorazowo wartość 20.000 zł.
  10. nabycie,       sprzedaż, dzierżawa, najem przez Zarząd Stowarzyszenia nieruchomości.
 8. Uchwały      Walnego Zebrania w sprawach: uchwalania i zmiany statutu, odwołania      Prezesa Zarządu i członków Zarządu, odwołania członków Komisji Rewizyjnej      oraz rozwiązania Stowarzyszenia wymagają bezwzględnej większości głosów w      obecności co najmniej połowy statutowej liczby członków Stowarzyszenia, w      pierwszym terminie. W drugim terminie wymóg obecności co najmniej połowy      członków nie obowiązuje.
 9. Uchwały w sprawach      określonych w ust. 7 lit. e zapadają w głosowaniu tajnym.

§ 20

 1. Zarząd      składa się z Prezesa oraz od 2 do 6 członków wybranych przez Walne      Zebranie. Pierwszy Zarząd może być wybrany przez członków na Zebraniu      Założycieli.
 2. Zarząd      konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu po wyborach.
 3. Posiedzenia      Zarządu zwołuje i prowadzi Prezes Zarządu lub inna upoważniona przez niego      osoba.
 4. Do      kompetencji Zarządu należy:
  1. przyjmowanie       nowych członków Stowarzyszenia,
  2. kierowanie       bieżącą pracą Stowarzyszenia,
  3. zwoływanie       Walnego Zebrania,
  4. ustalanie       wysokości składek członkowskich i zasad zwolnienia z ich uiszczania,
  5. zarządzanie       majątkiem Stowarzyszenia.
  6. uchwalanie       Regulaminu Zarządu określającego między innymi sprawy zastrzeżone do       kolegialnej decyzji Zarządu i trybu obradowania,
  7. rozpatrywanie       wszystkich spraw nie zastrzeżonych dla innych władz Stowarzyszenia.
  8. uchwalanie       planu finansowego Stowarzyszenia.
 5. Do      składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia uprawniony jest Prezes      Zarządu jednoosobowo lub dwóch członków Zarządu działających łącznie.
 6. Członkowie      Zarządu Stowarzyszenia nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za      przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo      skarbowe.

§ 21

 1. Komisja      Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie.
 2. Komisja      Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego.
 3. Do      kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  1. kontrola       bieżącej pracy Zarządu,
  2. składanie       wniosków w przedmiocie absolutorium dla Zarządu na Walnym Zebraniu,
  3. występowanie       z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania,
  4. uchwalanie       regulaminu pracy Komisji Rewizyjnej,
  5. występowanie       o odwołanie poszczególnych członków Zarządu,
 4. Komisja      Rewizyjna nie podlega w zakresie wykonywania kontroli i nadzoru Zarządowi.      Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być:
  1. nie       mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku       pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
  2. nie       byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
  3. mogą       otrzymywać z tytułu z pełnienia funkcji w takim organie zwrot       uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż       określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000r. o wynagrodzeniu       osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (DzU. Nr 26, poz. 306 z       2001r. Nr 85, poz 924 i Nr 154 poz. 1799, z 2002r. Nr 113, poz. 984 oraz       z 2003r. Nr 45, poz. 391 i Nr 60 poz. 535)

§22

Do kompetencji Prezesa Zarządu należy:

 1. reprezentowanie      Stowarzyszenia i działanie w jego imieniu,
 2. zwoływanie i prowadzenie      obrad Zarządu,
 3. zatrudnianie i zwalnianie      pracowników Stowarzyszenia.

Rozdział V

Majątek Stowarzyszenia

§ 23

Majątek Stowarzyszenia powstaje z:

 1. składek członkowskich,
 2. darowizn, spadków,      zapisów,
 3. dotacji i subwencji      publicznych
 4. innych wpływów.

§ 24

 1. Za      swoje zobowiązania Stowarzyszenie odpowiada całym swoim majątkiem.
 2. Zabrania      się:
  1. udzielania       pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w       stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z       którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa       lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii       bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia,       opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
  2. przekazywania       ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz       ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w       szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na       preferencyjnych warunkach,
  3. wykorzystywania       majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób       bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to       wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji,
  4. zakupu       na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą       członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich       osoby bliskie.
 3. Cały      dochód Stowarzyszenia przeznacza się na działalność statutową.
 4. Dochód      Stowarzyszenia nie może być przeznaczony do podziału między członków.
 5. Stowarzyszenie      nie prowadzi działalności gospodarczej.

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

§ 25

 1. Stowarzyszenia      ulega rozwiązaniu z własnej inicjatywy lub w innych przypadkach      przewidzianych w przepisach prawa, na podstawie uchwały Walnego Zebrania w      obecności co najmniej 2/3 statutowej liczby członków.
 2. Podejmując      uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie określa sposób jego      likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

§ 26

W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy ustawy prawo o stowarzyszeniach.

§ 27

Organem nadzorującym jest Starosta Oświęcimski.

 

 

Tekst statutu ważna od dnia 15.03.2013r.

KR.XII NS-REJ.KRS/002385/13/028

Partnerzy

 • SZS w Bobrku im. Kard. A. S. Sapiehy
 • Parafia pw. Trójcy Przenajświętszej w Bobrku
 • Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Dolina Soły
 • Zespół szkół z terenu gminy Chełmek

Kontakt 33 846 17 37

Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Spichlerz

ul. Nadwiślańska 9
32-661 Bobrek
woj. małopolskie