O STOWARZYSZENIU

STOWARZYSZENIE „Spichlerz” to organizacja pożytku publicznego zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000233215. Uprawniona jest do przyjmowania wpłat z 1% odpisu podatku dochodowego.

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. Popieranie  inicjatyw społecznych w zakresie gospodarki, sportu, kultury i turystyki.
 2. Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych.
 3. Budowanie wzajemnych więzi międzyludzkich.
 4. Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz działanie na rzecz wyrównywania szans tych rodzin i osób.
 5. Działalność na rzecz integracji mieszkańców regionu małopolski zachodniej.
 6. Pomoc ofiarom wypadków, katastrof i klęsk żywiołowych.
 7. Popieranie wszelkich działań mających na celu promowanie regionu małopolski zachodniej.
 8. Współpraca z organizacjami i instytucjami działającymi na terenie kraju i zagranicy, które w swoich programach respektują ogólnoludzkie zasady: Bóg, Honor,  Ojczyzna.
 9. Działalność edukacyjna, oświatowa i wychowawcza.
 10. Ochrona zabytków.
 11. Szerzenie kultury, sztuki, poszanowanie dóbr kultury i tradycji.
 12. Podtrzymywanie  tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
 13. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
 14. Krajoznawstwo  oraz organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży.
 15. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
 16. Działanie  na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpraca między społecznościami.
 17. Promocja i organizacja wolontariatu.
 18. Działalność charytatywna.
 19. Szerzenie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego.
 20. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.
 21. Propagowanie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym.
 22. Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz wspomaganie ich technicznie, szkoleniowo i informacyjnie.”

Realizacja celów Stowarzyszenia:

 1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele w następujących formach:
  1. Pozyskiwanie  funduszy w kraju i zagranicą,
  2. Działalność edukacyjną w formie:
   • organizacji kursów, szkoleń, wykładów i prelekcji,
   • prowadzenie  placówek oświatowych,
   • prowadzenia działalności wydawniczej, (przygotowanie i wydawanie materiałów informacyjnych).
  3. Promocję i pomoc dla sportowców przez:
   • prowadzenie klubu sportowego,
   • lobbing,
  4. Działania charytatywne i inne, takich jak:
   • współpraca z organizacjami społecznymi, instytucjami krajowymi i zagranicznymi, działającymi na rzecz środowisk lokalnych,
   • współpraca z organami władzy samorządowo – rządowej,
   • współpraca z organizacjami gospodarczymi.
  5. Opiekę nad obiektami zabytkowymi.
  6. Inne działania sprzyjające realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.

 

Partnerzy

 • SZS w Bobrku im. Kard. A. S. Sapiehy
 • Parafia pw. Trójcy Przenajświętszej w Bobrku
 • Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Dolina Soły
 • Zespół szkół z terenu gminy Chełmek

Kontakt 33 846 17 37

Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Spichlerz

ul. Nadwiślańska 9
32-661 Bobrek
woj. małopolskie